Skocz do zawartości

Konkurs Catzilla


Recommended Posts

catzilla-benchmark-pl-konkurs-baner.png

 

Sprawdź możliwości swojego komputera z benchmarkiem Catzilla. Organizujemy konkurs dla zarejestrowanych użytkowników portalu benchmark.pl i catzilla.com, w którym do wygrania są klucze do pełnej wersji programu.
 
 
Zasady konkursu

Zgłoszenia należy umieszczać w tym temacie. Pięć najwyższych wyników nagrodzimy kodami do Catzilla Advanced, miejsca 6-20 otrzymają kody Catzilla Basic. Powodzenia!
 

Regulamin konkursu w rozwinięciu poniżej.
 

 

Sprawdź możliwości swojego komputera z Benchmark Catzilla - regulamin konkursu

 
 
I. Postanowienia ogólne.
 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Sprawdź możliwości swojego komputera z Benchmark Catzilla” (dalej: Konkurs).
 
2. Organizatorem Konkursu jest firma Benchmark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, XXI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295167, o numerze NIP 779-232-24-08 i kapitale zakładowym 2 500 000,00zł - zwana dalej Organizatorem.
 
3. Partnerem Konkursu jest firma ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k.
 
4. Konkurs organizowany jest w terminie od 3 lipca do 24 lipca 2014 roku.
 
5. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.).
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
 
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl.
 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 
3. Zarejestrowani użytkownicy portalu benchmark.pl mogą wziąć udział w Konkursie po zalogowaniu, podając swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu przeprowadzenia Konkursu.
Laureaci Konkursu będą wybierani wśród zarejestrowanych użytkowników, którzy w swoim profilu mają uzupełnione: imię, nazwisko, miasto, wiek. Nie należy podawać pełnego adresu, w celu uzyskania adresu redakcja skontaktuje się z laureatem. Podane dane będą ogólnodostępne na łamach portalu. Podane dane można usunąć po zakończeniu Konkursu.
 
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy :
 
a) być zarejestrowanym użytkownikiem portalu benchmark.pl
b) posiadać aktywne konto na www.catzila.com
c) pobrać i zainstalować na swoim komputerze aplikację Catzilla
d) wykonać test komputera za pomocą aplikacji
e) wysłać wynik na forum benchmark.pl (zgłoszenie powinno zawierać zrzut ekranu z wyniku testu, oraz link do wyniku testu z portalu catzilla.com - link ma postać http://www.catzilla.com/showresult?lp=xxxxxx i pokazuje się po wykonaniu testu)
 
5. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 
6. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za głosy, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 
III. Nagrody i zasady ich przyznawania
 
1. Nagrodami w Konkursie jest:

           5 Kodów Advanced do programu Catzilla (dla zwycięzców z miejsc 1-5)
         15 Kodów Basic do programu Catzilla (dla zwycięzców z miejsc 6-20)
 
2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili zasady udziału w Konkursie zapisane w paragrafie II Regulaminu Komisja Konkursowa wybierze dwudziestu (20) użytkowników, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas testów w rozdzielczości 720p i przyzna im nagrody w postaci kodów do programu Catzilla. Oprogramowanie można ściągnąć za darmo ze strony www.catzilla.com
 
3. O wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagrody każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony Laureat nagrody, za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje imię i nazwisko oraz dane adresowe nie później niż 14 dni o.d daty otrzymania informacji o wygranej.
 
4. Nagrody zostaną przesłane do każdego z Laureatów drogą mailową.
 
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 3. powyżej nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
 
6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przyznawania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
 
7. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród, odbędzie się nie później niż 5 dnia roboczego od daty zakończenia Konkursu.
 
8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie.
 
9. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 
10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 
12. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.
 
13. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem wiadomości email okażą się nieskuteczne.
 
14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy Konkursu z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych - art. 30 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 21 ust 1 pkt. 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) w wysokości 10% wartości nagrody.
 
IV. Ogłoszenie wyników Konkursu
 
1. Informacja o wynikach Konkursu oraz lista nagrodzonych uczestników zostanie zamieszczona na stronie konkursowej po upływie maksymalnie 30 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w punkcie 7 paragrafu III niniejszego Regulaminu.
 
2. Każdy z Laureatów Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach serwisu benchmark.pl.
Lista laureatów będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych.
 
V. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
4. Nagrody w Konkursie nie są objęte gwarancją.
 
5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Link to post
Share on other sites

http://www.catzilla.com/showresult?lp=293499

http://i.imgur.com/oJTgo7D.png

 

Chyba niedefragmentowany dysk nieco zaniżył wynik -.-

Bo uprzednio miałem 10100.

Widzę, że wszyscy ultra pecety.

Edytowane przez CrisPL
Link to post
Share on other sites
Gość
This topic is now closed to further replies.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...