Skocz do zawartości

Recommended Posts

http://overclock.pl/images/articles/content/artykuly/2014/05/Deus_M1_550W/inne/nagroda.jpg

------
Si­len­tiumPC Deus M1 550 W jest pierw­szym za­si­la­czem, któ­ry nie prze­szedł na­szej pro­ce­du­ry te­sto­wej. Z te­go też wzglę­du nie mo­że­my go po­le­cić.

Za­si­lacz ma pro­ble­my z wy­so­ki­mi ob­cią­że­nia­mi, bli­ski­mi mo­cy cał­ko­wi­tej (uszko­dzo­ne dwa za­si­la­cze pod­czas te­stów przy mak­sy­mal­nym ob­cią­że­niu). PSU w ta­kim przy­pad­ku ma ten­den­cję do awa­rii. Tu­dzież nie za­le­ca­my ob­cią­żać te­go mo­de­lu po­wy­żej 450 W mo­cy cał­ko­wi­tej. Ma­ło te­go, za­si­lacz jest gło­śniej­szy od Deu­sa G1. Naj­bar­dziej od­czu­je­my to w prze­dzia­le 50% - 80% ob­cią­że­nia.

Je­że­li po­sia­dasz już ten mo­del za­si­la­cza, to mo­żesz go uży­wać, o ile nie bę­dziesz zbyt­nio ob­cią­żał li­nii +12 V np. kar­ta­mi gra­ficz­ny­mi po­wy­żej TDP 250 W (np. GTX 480, GTX 590, Ra­de­on HD7970 itp.) w po­łą­cze­niu z pod­krę­co­nym prą­do­żer­nym pro­ce­so­rem.

Do za­let te­sto­wa­ne­go za­si­la­cza moż­na za­li­czyć oka­blo­wa­nie ze wska­za­niem na wty­ki PCI-E, któ­rych jest czte­ry, co jest rzad­ko­ścią w PSU o po­dob­nej mo­cy (An­tec HCG 620M czy Chie­ftec NI­TRO II 650 W – LINK do te­stu). Dzię­ki te­mu, (teo­re­tycz­nie) za­si­li­my dwie moc­ne kar­ty gra­ficz­ne w tan­de­mie SLI/CF. Lecz jed­no­cze­śnie wy­mie­nio­na za­le­ta jest wa­dą. Dzię­ki du­żej ilo­ści wty­ków PCI-E ma­my moż­li­wość pod­pię­cia bar­dzo moc­nych kart gra­ficz­nych, któ­rych TDP mo­że prze­kro­czyć moc zna­mio­no­wą za­si­la­cza i do­pro­wa­dzić do awa­rii (gdy­by by­ło ich mniej, to fi­zycz­nie nie by­ło­by moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia moc­nych kart). Po­za tym, przy­da­ło­by się wię­cej wty­ków Mo­lex, któ­re swo­ją dro­gą moż­na dać na ka­blach ra­zem ze złą­cza­mi SA­TA. Oka­blo­wa­nie jest dłu­gie, w więk­szo­ści obu­dów nie bę­dzie pro­ble­mu z prze­pro­wa­dze­niem ich za tac­ką pły­ty głów­nej.

In­dy­wi­du­al­na re­gu­la­cja na­pięć (teo­re­tycz­nie) za­pew­nia sta­bil­ną pra­cę. W po­rów­na­niu z Deu­sem G1 za­sto­so­wa­no lep­sze kon­den­sa­to­ry (Te­apo) zdol­nych do pra­cy do 105 st. C. War­to wspo­mnieć o sys­te­mie wy­chła­dza­nia wnę­trza, któ­re­go nie zdo­ła­li­śmy spraw­dzić. Za­si­lacz obej­mu­je dwa la­ta gwa­ran­cji do­or-to-do­or.

Pod­su­mo­wu­jąc, do­sta­li­śmy dwie sztu­ki za­si­la­cza Deus M1 550 W, obie się spa­li­ły pod­czas wy­so­kie­go ob­cią­że­nia, za­si­lacz ma wię­cej wad niż za­let. Nie oby­ło się bez start. Stra­ci­li­śmy pod­czas te­stu na ży­wym or­ga­ni­zmie kar­tę gra­ficz­ną Gi­ga­by­te GTX 480, któ­ra pod­czas ob­cią­że­nia w Fur­mar­ku ule­gła awa­rii. W ta­kiej sy­tu­acji nie po­le­ca­my za­ku­pu za­si­la­czy Si­len­tiumPC Deus M1. By­naj­mniej do mo­men­tu usu­nię­cia przy­czyn awa­rii."


--------------------------

Pełny test tutaj :

http://overclock.pl/articles/show/id/627,silentiumpc-deus-m1-550-w-test

Cooling.pl - przykład firmy skierowanej na zysk, sprzedającej chińskie podróby z naklejką SPC...

  • Popieram 5
Link to post
Share on other sites

Podróba czy nie masa ludzi kupiła ten zasilacz i zmarnowała nie tylko kasę, ale dużo czasu na dochodzenie co powoduje problemy z komputerem. Tu na forum swego czasu były dziesiątki tematów, gdzie w konfiguracji autora zawsze pojawiał się SPC, tylko wtedy jak ktoś zwrócił uwagę na ten zasilacz, że kiepski itp. To fachowcy zjeść mnie chcieli. Że dobry, że super itp. Przyznam, że odbudowy SPC są fajne. Posiadam takową ale zasilacza nawet wrogowi bym nie polecił. Od lat tylko sprawdzone firmy. Kiedyś Chieftec miał u mnie dobrą opinie, ale teraz też jest podrabiany i sklepy upychają go na siłę, bo kupiły setki sztuk i trzeba się tego gdzieś pozbyć. Sprzedawca w sklepie czy salonie wciska to na czym zarobi lub czego się chce pozbyć bo zalega mu na półkach. Tak potrafi namieszać średnio znającemu się człowiekowi w głowie, że ten łyknie proponowany przez niego zasilacz. Dlatego forum jest najlepsze do rozwiewania wątpliwości, aczkolwiek trzeba zachować niewielki dystans do porad i opinii innych ludzi. Deklarację producentów tych mniej renomowanych, że dany zasilacz ma 500W czy nawet 1000W jakoś do mnie nie przemawiają to czysty marketing i próba oszukania klienta. Bo kto tam sprawdzi czy dany zasilacz wytrzyma deklarowane obciążenie. Nikt tego nie bada a jak coś się dzieje to i tak klient sam musi się martwić co z jego komputerem jest nie tak. Jak widać na przykładzie SPC, firma wypuszczając zasilacze(segment w którym nie ma doświadczenia) więcej narobiła sobie szkody niż pożytku. Ludzie będą omijać szerokim łukiem zasilacze tej firmy, a odbudowanie zaufania do marki potrwa. Opinia pójdzie w świat i już nie zarobią na zasilaczach. Przynajmniej nie pod marką SPC(będą wciskać swój chiński shit pod inną nazwą). Jak robi to wielu innych producentów. Niech żyją Chiny, królestwo podróbek. Swoją drogą lepiej produkować podróbki nie produkować bezrobotnych.   

Edytowane przez gepardmak
  • Popieram 3
Link to post
Share on other sites

Prawie rok temu zakupiłem ten zasilacz i używam go z Radkiem 7970 Boost od Sapphire, działa ok nie miałem z nim żadnych problemów. Testowałem go w OCCT przez godzinę i nic się nie stało.

http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/silentiumpc-deus-m1-550-w-test/strona/20643.html?

http://ithardware.pl/testy-i-recenzje/item/520-test-recenzja-zasilacza-silentiumpc-deus-m1-w-wersji-650w

http://pcfoster.pl/artykul/silentiumpc-deus-m1-550-w-%E2%80%93-test-zasilacza/1158-5.html

Kiedy stał się on wrogiem nr 1? Sam Benchmark dał "zielone światło", co się zmieniło?

Link to post
Share on other sites

Pozwolę sobie otworzyć spam:  kiedy Benchmark dał Ci zielone światło dla tego zasilacza? Nie myl forum.benchmark.pl z benchmark.pl bo przeważnie jeśli przeczytasz coś na benchmark.pl to na forum zobaczysz coś zupełnie odmiennego :D

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Prawie rok temu zakupiłem ten zasilacz i używam go z Radkiem 7970 Boost od Sapphire, działa ok nie miałem z nim żadnych problemów. 

Napisałem ze kupiłem go prawie rok temu...

 

Kiedy stał się on wrogiem nr 1? Sam Benchmark dał "zielone światło", co się zmieniło?

Chciałbym uzyskać konkretna odpowiedz dlaczego teraz wchodzi na czarna listę, dlaczego rok temu to było ok a teraz nie jest.

Link to post
Share on other sites

Ok rozumiem. Otóż rok temu ten zasilacz dopiero wchodził na rynek, stąd mało kto testował go w różnych kategoriach. Serwisy internetowe jak chociażby benchmark.pl robiły tylko "review". Jak sprzęt odpalił na zasilaczu to znaczy, że śmiga i ok, następny. Później zaczęło się masowe palenie tych zasilaczy. Niejednokrotnie tutaj na forum pisali ludzie, którym spaliło zasilacz, a nieraz i cały sprzęt. Oczywiście trafiają się takie sztuki (jak i Twoja),że śmiga bez zarzutu i może tak być już do końca, nigdy nic nie wiadomo. 

Wracając do historii: ludzie na forum zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie i rozpoczęło się przeszukiwanie internetu. Gtxxor [*] (czyt. spec od zasilaczy) wynalazł taką stronkę: http://www.sama.cn/en/ 

Wiesz już jak brzmi SAMA po polsku? Nie? To ja Ci podpowiem: Silentium PC :D Koniec wywodu.

Link to post
Share on other sites

Dobra jeszcze jedno pytanie, czy SPC Deus G1 i M1 to to samo? Bo czytając test G1 http://overclock.pl/articles/show/id/507,13,13,podsumowanie mam wrażenie ze to dwa rożne zasilacze 2 rożnych producentów. Procedura testowa była ta sama, użyto tych samych podzespołów, tego samego sprzętu i tych samych mierników. Wiec jakim cudem jeden wypadł pozytywnie i dostał rekomendacje a drugi to "ścierwo"?

 

Później zaczęło się masowe palenie tych zasilaczy. Niejednokrotnie tutaj na forum pisali ludzie, którym spaliło zasilacz, a nieraz i cały sprzęt. Oczywiście trafiają się takie sztuki (jak i Twoja),że śmiga bez zarzutu i może tak być już do końca, nigdy nic nie wiadomo. 

 Nie potrafię tego ogarnąć :D W sumie to tak jak opinie o Renault, dużo jest złych, kilka dobrych a i tak ludzie tym jeżdżą (w tym ja, i jestem bardzo zadowolony). Jak mój SPC padnie(oby nigdy) na pewno napisze co padło ;)

Link to post
Share on other sites

obstawiam ze nie padnie :) Wiechu 2, Crysis 2 i 3 wszystko było ładnie i pięknie. @Klikacz to oczywista różnica, chodziło mi czy różnica się konstrukcja :D @omar2033 nie rozumiem czemu ma to paść, jak będę miał chwile postaram się swój przetestować. 

http://overclock.pl/articles/show/id/507,11,13,sztuczne-obciazenie <- tutaj max dostarczona moc wynosiła 739W jakim cudem ten zasilacz przeżył? a wychodzi na to, że M1 i G1 to te same konstrukcje. 

Link to post
Share on other sites

 

 

Później zaczęło się masowe palenie tych zasilaczy. Niejednokrotnie tutaj na forum pisali ludzie, którym spaliło zasilacz, a nieraz i cały sprzęt

 

Mogę prosić o jakieś linki do tematów / postów ? 

  • Popieram 2
Link to post
Share on other sites

 

 

obstawiam ze nie padnie Wiechu 2, Crysis 2 i 3 wszystko było ładnie i pięknie.
  takie patrzenie na zasilacz czy jest ok to nie patrzenie :P Obciąż komputer jakimś Prime95  zmierz napięcia pod obciążeniem miernikiem podaj wyniki się dowiemy jak i co  :P
Link to post
Share on other sites

Prawie rok temu zakupiłem ten zasilacz i używam go z Radkiem 7970 Boost od Sapphire, działa ok nie miałem z nim żadnych problemów. Testowałem go w OCCT przez godzinę i nic się nie stało.

jeden radosław 7970 to za mało na Deusa 650W

Link to post
Share on other sites

Dajcie sobie wszyscy święty spokój z SPC na forum.benchmark.pl. 

 

Czy ktoś tutaj w ogóle poleca produkty SPC  ? Nie ! Mimo tego wszyscy dalej trąbią o SPC. 

 

Temat zamykam.

 

Ach nie zamknę bo nie mam tutaj moderacji  :rotfl:

  • Popieram 2
Link to post
Share on other sites
Gość
This topic is now closed to further replies.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...