Skocz do zawartości


Uwaga, ta strona używa Cookies
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Dowiedz się więcej    
Akceptuję

TitoBandito01

Rejestracja: 29 maj 2013
OFFLINE Ostatnio: 09 gru 2018 16:38
-----

#2520776 Co dziś jadłeś/aś ??

Napisane przez TitoBandito01 w 30 lipiec 2018 - 16:20

Krupnioki śląskie smażone - mniammmmm. :menda::menda: :menda:

krupnioki-slaskie-smazone-na-cebulce-423
 • 4


#2518519 Pochwal się co masz w środku!

Napisane przez TitoBandito01 w 21 lipiec 2018 - 11:06

Wymiana wodniaka na powietrzne :

4pksB2C.jpg

Zsp0dSv.jpg

URmZjFJ.jpg

tbJpZoG.jpg


Temperatury po wymianie tego szrota od SPC (Navis 240) spadły o około 8 - 10C w stresie. :)
 • 6


#2503441 Oceń numer którego słucha osoba przed Tobą (RETRO)

Napisane przez TitoBandito01 w 22 maj 2018 - 22:44

5/10
  
Najlepsza Iana Gillana bez Deep Purple ?
Ogólnie, to nie przepadam za jego głosem, ale bez dwóch zdań jest to znak rozpoznawczy zespołu.
A sam zespół to moja pierwsza rockowa miłość  :) Wystarczyło kilka utworów, i od razu wpadli mi w uszy  :)
Aktualnie najbardziej lubię album pt. Deep Purple z 1969 roku.


Ja tam uwielbiam Black Sabbath z Gillanem - album Born Again nagrany z nim po odejściu Ozziego i Ronniego Jamesa Dio, to dla mnie cudo. Szkoda tylko, że zaraz po nagraniu albumu i kilku koncertów odszedł "spadki" do DP. Kolejna płyta Sabbathów z Gillanem mogła by być jeszcze lepsza.
 • 1


#2503260 Oceń numer którego słucha osoba przed Tobą (RETRO)

Napisane przez TitoBandito01 w 22 maj 2018 - 13:14

4/10.

Najlepsza płyta wokalisty DP to zdecydowanie "Born Again" nagrana razem z Black Sabbath.
A najlepszy utwór to zdecydowanie :
+


 • 1


#2502642 Oceń numer którego słucha osoba przed Tobą (RETRO)

Napisane przez TitoBandito01 w 20 maj 2018 - 09:20

2/10 • 1


#2467878 WOT 1.0 Benchmark ;)

Napisane przez TitoBandito01 w 03 luty 2018 - 09:09

1920X1080
 
HMcLQ2s.png


1920X1200

sQF6Hhl.png
 • 1


#2457562 Jaką konfiguracja Coffee Lake

Napisane przez TitoBandito01 w 08 styczeń 2018 - 18:33

@UP

Zamiast ładować kasę w drogie płyty główne radzę obejrzeć ten materiał i wyciągnąć wnioski :

https://youtu.be/xbLeuxIzxcA
 • 1


#2190796 3DMark (2013)

Napisane przez TitoBandito01 w 15 lipiec 2016 - 18:22

Time Spy 1.0


 • 1


#2001005 Jaką masz kartę graficzną w swoim komputerze?

Napisane przez TitoBandito01 w 12 listopad 2015 - 06:10

Od kilkunastu dni Asus AMD Fury X 4GB. :)


 • 1


#1494531 Płyta Główna pod AMD APU A8-6600K (SOCKET FM2)

Napisane przez TitoBandito01 w 09 lipiec 2014 - 18:02

Do starych gier karcioszka ok. Do DX11 się nie nadaje - teselatory leżą i kwiczą.
 • 1


#1479457 3DMark (2013)

Napisane przez TitoBandito01 w 27 czerwiec 2014 - 14:22

Lekki update wyniku Sky Drive : 
 
 
28134 with AMD Radeon R9 290X(1x) and Intel Core i7-4790K - link - TitoBandito01


 • 1


#1464144 Przesidadka na Win 8.1 a gry Steam/Origin

Napisane przez TitoBandito01 w 15 czerwiec 2014 - 10:34

1). Origin. Kopiujesz grę z katalogu c:/program files/ origin games/ nazwa gry na dysk przenośny.
Następnie na nowym systemie instalujesz origin i przenosisz cały katalog z interesującą cię grą w dokładnie to samo miejsce. W originie klikasz na ikonkę gry i klikasz na pobierz. Gra zainstaluje się w parę sekund i będzie mógł grać.

2). Steam. Klikasz na nazwę steam w programie i wybierasz utwórz lub przywróć kopię zapasową grą. Wybierasz grę, miejsce gdzie kopia ma zostać zapisana, na ile plików ma być podzielona i kliksz ok. Kiedy będziesz miał gotową kopię to wybierasz przywróć kopię zapasową gry i tyle.

 

:)


 


 • 1


#1442869 Po co downgrade graficzny Watch Dogs?

Napisane przez TitoBandito01 w 30 maj 2014 - 14:17

Zapomniałeś dopisać o Ryse : gra w której płynność Crytek osiągnął rozmazując do zesrania dalszy plan i tło - co doskonale tu widać.


 • 1


#1428098 SilentiumPC Deus M1 mega fail!

Napisane przez TitoBandito01 w 18 maj 2014 - 08:03

nagroda.jpg

------
Si­len­tiumPC Deus M1 550 W jest pierw­szym za­si­la­czem, któ­ry nie prze­szedł na­szej pro­ce­du­ry te­sto­wej. Z te­go też wzglę­du nie mo­że­my go po­le­cić.

Za­si­lacz ma pro­ble­my z wy­so­ki­mi ob­cią­że­nia­mi, bli­ski­mi mo­cy cał­ko­wi­tej (uszko­dzo­ne dwa za­si­la­cze pod­czas te­stów przy mak­sy­mal­nym ob­cią­że­niu). PSU w ta­kim przy­pad­ku ma ten­den­cję do awa­rii. Tu­dzież nie za­le­ca­my ob­cią­żać te­go mo­de­lu po­wy­żej 450 W mo­cy cał­ko­wi­tej. Ma­ło te­go, za­si­lacz jest gło­śniej­szy od Deu­sa G1. Naj­bar­dziej od­czu­je­my to w prze­dzia­le 50% - 80% ob­cią­że­nia.

Je­że­li po­sia­dasz już ten mo­del za­si­la­cza, to mo­żesz go uży­wać, o ile nie bę­dziesz zbyt­nio ob­cią­żał li­nii +12 V np. kar­ta­mi gra­ficz­ny­mi po­wy­żej TDP 250 W (np. GTX 480, GTX 590, Ra­de­on HD7970 itp.) w po­łą­cze­niu z pod­krę­co­nym prą­do­żer­nym pro­ce­so­rem.

Do za­let te­sto­wa­ne­go za­si­la­cza moż­na za­li­czyć oka­blo­wa­nie ze wska­za­niem na wty­ki PCI-E, któ­rych jest czte­ry, co jest rzad­ko­ścią w PSU o po­dob­nej mo­cy (An­tec HCG 620M czy Chie­ftec NI­TRO II 650 W – LINK do te­stu). Dzię­ki te­mu, (teo­re­tycz­nie) za­si­li­my dwie moc­ne kar­ty gra­ficz­ne w tan­de­mie SLI/CF. Lecz jed­no­cze­śnie wy­mie­nio­na za­le­ta jest wa­dą. Dzię­ki du­żej ilo­ści wty­ków PCI-E ma­my moż­li­wość pod­pię­cia bar­dzo moc­nych kart gra­ficz­nych, któ­rych TDP mo­że prze­kro­czyć moc zna­mio­no­wą za­si­la­cza i do­pro­wa­dzić do awa­rii (gdy­by by­ło ich mniej, to fi­zycz­nie nie by­ło­by moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia moc­nych kart). Po­za tym, przy­da­ło­by się wię­cej wty­ków Mo­lex, któ­re swo­ją dro­gą moż­na dać na ka­blach ra­zem ze złą­cza­mi SA­TA. Oka­blo­wa­nie jest dłu­gie, w więk­szo­ści obu­dów nie bę­dzie pro­ble­mu z prze­pro­wa­dze­niem ich za tac­ką pły­ty głów­nej.

In­dy­wi­du­al­na re­gu­la­cja na­pięć (teo­re­tycz­nie) za­pew­nia sta­bil­ną pra­cę. W po­rów­na­niu z Deu­sem G1 za­sto­so­wa­no lep­sze kon­den­sa­to­ry (Te­apo) zdol­nych do pra­cy do 105 st. C. War­to wspo­mnieć o sys­te­mie wy­chła­dza­nia wnę­trza, któ­re­go nie zdo­ła­li­śmy spraw­dzić. Za­si­lacz obej­mu­je dwa la­ta gwa­ran­cji do­or-to-do­or.

Pod­su­mo­wu­jąc, do­sta­li­śmy dwie sztu­ki za­si­la­cza Deus M1 550 W, obie się spa­li­ły pod­czas wy­so­kie­go ob­cią­że­nia, za­si­lacz ma wię­cej wad niż za­let. Nie oby­ło się bez start. Stra­ci­li­śmy pod­czas te­stu na ży­wym or­ga­ni­zmie kar­tę gra­ficz­ną Gi­ga­by­te GTX 480, któ­ra pod­czas ob­cią­że­nia w Fur­mar­ku ule­gła awa­rii. W ta­kiej sy­tu­acji nie po­le­ca­my za­ku­pu za­si­la­czy Si­len­tiumPC Deus M1. By­naj­mniej do mo­men­tu usu­nię­cia przy­czyn awa­rii."


--------------------------

Pełny test tutaj :

http://overclock.pl/...s-m1-550-w-test

Cooling.pl - przykład firmy skierowanej na zysk, sprzedającej chińskie podróby z naklejką SPC...


 • 5


#1427285 Pochwal się co masz w środku!

Napisane przez TitoBandito01 w 17 maj 2014 - 13:57

Nowe zdjęcia po odzyskaniu aparatu :

ZXKjnBb.jpg

dPyuQhn.jpg

zOBo0u3.jpg

eIfZWdQ.jpg

FAwEJeB.jpg


Teraz wszystko widać, tak jak być powinno. :P
 • 15